Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor partijen die zich via de website www.buurtpost.nl registeren als Deelnemer (consument ,klant) of als Buurtposter (ontvanger postpakket).

Artikel 2. Aangeboden service of dienst

Via Buurtpost worden 2 diensten aangeboden:

 • Afhaalservice: de Buurtposter neemt het postpakket in ontvangst en de Deelnemer (consument, klant) haalt dit op een afgesproken tijdstip op bij de Buurtposter.
 • Bezorgservice: De Buurtposter neemt niet alleen het pakket in ontvangst maar bezorgt deze ook op het afgesproken tijdstip bij de Deelnemer (consument, klant).

Artikel 3. Gebruik van de module www.buurtpost.nl

 1. Van de service kan alleen gebruik gemaakt worden indien de Deelnemer of Buurtposter is geregistreerd.
 2. Alleen consumenten kunnen zich als Deelnemer inschrijven en organisaties zonder winstoogmerk. Commerciële bedrijven kunnen zich niet registreren als Deelnemer of Buurtposter.
 3. Consumenten, klanten dienen de juiste en volledige informatie te verschaffen die wordt gevraagd tijdens het aanmaken van het Deelnemersaccount. Buurtpost behoudt zich het recht voor om accounts met onjuiste gegevens te verwijderen.
 4. Het account en wachtwoord dat een Buurtposter of een Deelnemer heeft aangemaakt is persoonlijk en kan en mag niet aan derden worden verstrekt. Buurtpost is niet aansprakelijk voor de gevolgen van misbruik van het wachtwoord en account door derden.
 5. Buurtpost zal de regels van de wet op de Privacy hanteren (Zie Privacy beleid) als het gaat om het beheer van de accountgegevens van zowel de Buurtposter als de Deelnemer (consument, klant).
 6. Buurtpost behoudt zich het recht voor om accounts die een lange tijd niet zijn gebruikt, te verwijderen.

Artikel 4. Gebruik van de aangeboden diensten via de module www.buurtpost.nl

 1. De Buurtposter en Deelnemer(consument, klant) stemmen ermee in dat de module correct wordt gebruikt en dat dit gebruik niet in strijd is met de wet.
 2. De Buurtposter en Deelnemer(consument, klant) stemmen ermee in dat de dienst Buurtpost niet wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten en/ of activiteiten.
 3. De Buurtposter en Deelnemer stemmen ermee in dat de dienst Buurtpost niet wordt gebruikt voor het maken van een eigen soortgelijke dienst of afspraak buiten de module om. Buurtpost eigent zich het recht toe om in dit geval de account van de Buurtposter of Deelnemer(consument, klant) te verwijderen.
 4. De Buurtposter of Deelnemer stemmen ermee in om de module niet te gebruiken om toegang te verschaffen tot de rekeningen van andere Buurtposters of Deelnemers(consumenten, klanten) via het hacken of kraken van het systeem of software. In geval van misbruik wordt de toegang tot of deelname aan Buurtpost ontzegd.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden binnen de relatie Buurtposter en Deelnemer(consument)

 1. De Buurtposter zal in het geval van de dienst afhalen, fungeren als ontvanger en bewaker van het pakket totdat deze op het afgesproken tijdstip is opgehaald door de Deelnemer(consument, klant). De Buurtposter heeft het recht om het pakket te retourneren naar de afzender indien deze niet wordt opgehaald binnen 14 dagen, tenzij anders is afgesproken tussen Buurtposter en Deelnemer.
 2. De Buurtposter zal altijd vragen naar een identiteitsbewijs in geval van het overhandigen van het pakket aan de Deelnemer. Dit om misbruik te voorkomen. Bij twijfel of het niet juist verstrekken van de informatie van de Deelnemer mag de Buurtposter zich het recht voor behouden om het pakket niet te overhandigen. De geregistreerde Deelnemer wordt dan door de organisatie Buurtpost benaderd ter controle van de gegevens.
 3. De Buurtposter zal in het geval van de dienst bezorgen, fungeren als ontvanger van het postpakket en later het pakket op het gewenste tijdstip van de Deelnemer bezorgen. Ook hier wordt gevraagd naar het identiteitsbewijs en in houdt de Buurtposter zich het recht voor om het pakket niet te overhandigen in geval van twijfel of het verstrekken van de onjuiste gegevens door de Deelnemer. In dat geval wordt door Buurtpost contact gelegd met de Deelnemer ter controle van de gegevens.
 4. Buurtpost kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien het postpakket helemaal niet of beschadigd aankomt of de inhoud hiervan niet juist is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de vervoerder van het pakket of de afzender. De Deelnemer is wel verplicht om het pakket bij de Buurtposter af te halen. De Deelnemer dient in dit geval zelf contact op te nemen met de webshop en/of de vervoerder.
 5. Een Buurtposter heeft het recht om een pakket niet in ontvangst te nemen in het geval dat de Buurtposter van mening is dat het pakket gevaarlijk of illegaal is of afkomstig is van een onbekende afzender of dat er speciale opslagcondities worden gevraagd waaraan de Buurtposter niet kan voldoen.
 6. De Buurtposter heeft de plicht om zich op de juiste manier zich over het pakket te ontfermen en tijdelijk op te slaan en informatie aan de Deelnemer betreffende de opslag te verstrekken.
 7. Een Deelnemer dient de Buurtposter vooraf te informeren in geval van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de levering of opslag van het postpakket.

Artikel 6. Lidmaatschap

 1. De consument is via betaling van een bijdrage van 5 euro per jaar lid. Hij of zij mag onbeperkt gebruik maken van de diensten van Buurtpost. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening.
 2. Voor beëindiging van het lidmaatschap ontvangt de Deelnemer het bericht of hij/zij ervoor kiest om te stoppen of het lidmaatschap voort te zetten. In het geval van geen reactie of het niet betalen van de nieuwe termijn, wordt het lidmaatschap automatisch na 1 jaar stopgezet.
 3. De eerste bestelling van Buurtpost is gratis. Na gebruik van de eerste gratis dienst ontvangt de Deelnemer automatisch bericht voor voortzetting service via het lidmaatschap van een jaar.
 4. Lidmaatschapsgeld kan uitsluitend betaald worden via de betaalmethode die wordt aangeboden op de module www.buurtpost.nl.
 5. Opzegging lidmaatschap geschiedt automatisch indien de Deelnemer niet tijdig (voor het verlopen van de termijn van 1 jaar) de bijdrage heeft bijgeschreven op de bankrekening.
 6. De Deelnemer ontvangt een factuur voor de bijdrage die door Buurtpost is ontvangen.

Artikel 7. Inhoud postpakketten die door Buurtposters worden aangenomen en bezorgd

 1. De inhoud van de pakketten mag niet uit het volgende bestaan:
 • Artikelen met een waarde die groter is dan 250 euro;
 • Vuurwapens, vuurwerk of andere ontplofbare of gevaarlijke goederen of stoffen;
 • Geld, bankpasjes, creditcards, cheques of andere waardepapieren zoals aandelen en obligaties;
 • Drugs, verdovende middelen of andere artikelen die de gezondheid van mens en dier in gevaar kan brengen;
 • Artikelen die directe schade aan mens en milieu kunnen veroorzaken;
 • Artikelen waarvan de invoer, vervoer of uitvoer bij de wet is verboden;
 • Alle andere artikelen die bij wet zijn verboden.
 1. De Deelnemer verklaart met de inachtneming van deze voorwaarden dat hij/zij verantwoordelijk is voor de inhoud van de pakketten en dat deze niet de in artikel 7.1. artikelen bevatten.
 2. De Deelnemer verklaart dat Buurtpost en de Buurtposter gevrijwaard zijn van alle vorderingen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit de inhoud van de pakketten of het verstrekken van de onjuiste informatie over de inhoud van deze pakketten.
 3. De inhoud van de pakketten mogen niet zwaarder wegen dan 10 kilogram en groter zijn dan 100 bij 60 bij 50 centimeter. Alles wat via de pakketverzender wordt verzonden onder de rubriek ‘normaal’ en ‘klein’ wordt door de Buurtposter aangenomen. In onderling overleg kunnen pakketten die afwijken van het bovenstaande toch worden aangenomen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan bij de Buurtposter.

Artikel 8. Verantwoordelijkheid Deelnemer (consument, klant).

 1. De Deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden en erkent dat hij/zij verantwoordelijk is voor:
 • Het verstrekken van de juiste en volledige informatie aan de Buurtposter in geval van gebruikmaking van de dienst ophalen en/of laten bezorgen;
 • Het ophalen van het pakket op het afgesproken tijdstip bij de Buurtposter;
 • Het laten bezorgen van het pakket op het afgesproken tijdstip en locatie door de Buurtposter;
 • Het gehele traject vanaf de bestelling bij de webshop tot en met de bezorging door de vervoerder aan de voordeur van de Buurtposter.

Artikel 9. Verantwoordelijkheid Buurtposter

 1. De Buurtposter gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden en erkent dat hij/zij verantwoordelijk is voor:
 • Het verstrekken van de juiste en volledige informatie aan Buurtpost via de aanmelding bij Buurtpost en het aanmaken van het profiel;
 • Het verstrekken van de juiste en volledige informatie aan de Deelnemer(consument, klant) in geval van gebruikmaking van de dienst afhalen en/of laten bezorgen;
 • Het aanwezig zijn op het opgegeven adres en periode dat de Buurtposter heeft aangegeven en ingevuld in de module;
 • De juiste en volledige communicatie met de Deelnemer tijdens het proces van bestelling en de uitvoering hiervan;
 • De afhandeling van de bestelling van de Deelnemer (consument, klant) door in de module aan te geven dat de bestelling is afgerond. Op dat moment gaat de verantwoordelijkheid over naar de Deelnemer(klant, consument);
 • Het bewaren en tijdelijk opslaan van het pakketje van de Deelnemer en dit te doen op een hiertoe geschikte plek, dus niet in de omgeving van vuur, rook, vochtigheid, extreme kou of warmte.

Artikel 10. Geschillen en recht

 1. Partijen zullen in het geval van een geschil pas beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om dit geschil onderling te beslechten en dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Buurtpost is betrokken is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Vindplaats algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en wordt ook geacht te zijn gelezen tijdens het invullen en aanmaken van het persoonlijke account van de Deelnemer(consument, klant).